PDA

View Full Version : Điều chế kim loại (dành cho học sinh 12)hanhtht.longxuyen
16-01-2011, 10:08 PM
I. NGUYÊN TẮC
Khử ion kim loại thành kim loại: Mn+ + ne → M (kim loại)
II. PHƯƠNG PHÁP. (3 phương pháp chính)
1. Nhiệt luyện:
- Nguyên tắc: Dùng chất khử mạnh (C,CO, H2, Al) để khử kim loại trong oxit
- Ứng dụng: Điều chế kim loại hoạt động trung bình (Từ Zn →Cu)
2. Thủy luyện:
- Nguyên tắc: Dùng kim loại có tính khử mạnh khử ion của kim loại yếu hơn ra khỏi muối
- Ứng dụng: Điều chế kim loại hoạt động trung bình và yếu
3. Điện phân:
- Khử ion kim loại bằng dòng điện một chiều
- Catot = cực âm = quá trình khử = khử cation = thu được kim loại
- Anot = cực dương= quá trình oxi hóa = thu được chất khí
a. Điện phân nóng chảy: Điều chế kim loại mạnh (IA, IIA, Al)
b. Điện phân dung dịch: Điều chế kim loại hoạt động trung bình hoặc yếu
*. Nhớ định luật Faraday tính khối lượng các chất thoát ra ở các điện cực.

m =
+ m: khối lượng chất thoát ra ở điện cực
+ A: Khối lượng mol nguyên tử
+ n: Số e cho hoặc nhận
+ I: Cường độ dòng điện (Ampe)
+ t: Thời gian điện phân (Giây)
+ F = 96500


TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Khi điều chế kim loại, các ion kim loại đóng vai trò là chất
A. bị khử.
B. nhận proton.
C. bị oxi hoá.
D. cho proton.

Câu 2: Để loại bỏ kim loại Cu ra khỏi hỗn hợp bột gồm Ag và Cu, người ta ngâm hỗn hợp kim loại trên vào lượng dư dd
A. AgNO3.
B. HNO3.
C. Cu(NO3)2.
D. Fe(NO3)2.

Câu 3: Chất không khử được sắt oxit (ở nhiệt độ cao) là
A. Cu.
B. Al.
C. CO.
D. H2.

Câu 4: Hai kim loại có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là
A. Ca và Fe.
B. Mg và Zn.
C. Na và Cu.
D. Fe và Cu.

Câu 5: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 là
A. nhiệt phân CaCl2.
B. điện phân CaCl2 nóng chảy.
C. dùng Na khử Ca2+ trong dung dịch CaCl2.
D. điện phân dung dịch CaCl2.

Câu 6: Oxit dễ bị H2 khử ở nhiệt độ cao tạo thành kim loại là
A. Na2O.
B. CaO.
C. CuO.
D. K2O.

Câu 7: Phương trình hoá học nào sau đây thể hiện cách điều chế Cu theo phương pháp thuỷ luyện ?
A. Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4
B. H2 + CuO → Cu + H2O
C. CuCl2 → Cu + Cl2
D. 2CuSO4 + 2H2O → 2Cu + 2H2SO4 + O2

Câu 8: Phương trình hóa học nào biểu diễn cách điều chế Ag từ AgNO3 theo phương pháp thuỷ luyện ?
A. 2AgNO3 + Zn → 2Ag + Zn(NO3)2
B. 2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2
C. 4AgNO3 + 2H2O → 4Ag + 4HNO3 + O2
D. Ag2O + CO → 2Ag + CO2.

Câu 9: Trong pp thuỷ luyện, để điều chế Cu từ dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại nào làm chất khử?
A. K.
B. Ca.
C. Zn.
D. Ag.

Câu 10: Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3, MgO (nung nóng). Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm
A. Cu, Al, Mg.
B. Cu, Al, MgO.
C. Cu, Al2O3, Mg.
D. Cu, Al2O3, MgO.

Câu 11: Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là:
A. Cu, FeO, ZnO, MgO.
B. Cu, Fe, Zn, Mg.
C. Cu, Fe, Zn, MgO.
D. Cu, Fe, ZnO, MgO.

Câu 12: Hai kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là
A. Al và Mg.
B. Na và Fe.
C. Cu và Ag.
D. Mg và Zn.

Câu 13: Cặp chất không xảy ra phản ứng hoá học là
A. Cu + dd FeCl3.
B. Fe + d HCl.
C. Fe + ddFeCl3.
D. Cu + dd FeCl2.

Câu 14: Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dd muối của chúng là:
A. Ba, Ag, Au.
B. Fe, Cu, Ag.
C. Al, Fe, Cr.
D. Mg, Zn, Cu.

Câu 15: Hai kim loại có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch là
A. Al và Mg.
B. Na và Fe.
C. Cu và Ag.
D. Mg và Zn.

Câu 16: Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catôt xảy ra
A. sự khử ion Cl-.
B. sự oxi hoá ion Cl-.
C. sự oxi hoá ion Na+.
D. sự khử ion Na+.

Câu 17: Oxit dễ bị H2 khử ở nhiệt độ cao tạo thành kim loại là
A. Na2O.
B. CaO.
C. CuO.
D. K2O.

Câu 18: Trong công nghiệp, kim loại được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy đó là ?
A. Na.
B. Ag.
C. Fe.
D. Cu.

Câu 19: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Mg từ MgCl2 là
A. điện phân dung dịch MgCl2.
B. điện phân MgCl2 nóng chảy.
C. nhiệt phân MgCl2.
D. dùng K khử Mg2+ trong dung dịch MgCl2.

Câu 20: Cho các ion: Ca2+, K+, Pb2+, Br-, SO2-4, NO-3. Trong dd, dãy những ion nào không bị điện phân?
A. Pb2+, Ca2+, Br-, NO-3
B. Ca2+, K+, SO2-4, NO-3
C. Ca2+, K+, SO2-4, Br-
D. Ca2+, K+, SO2-4, Pb2+

Câu 21: Sự điện phân là quá trình?
A. Oxi hóa – khử
B. Oxi hóa
C. Khử
D. Điện li

Câu 22: Sự điện phân dùng dòng điện ?
A. Một chiều
B. Đa chiều
C. Hai hiều
D. Dòng nào cũng được

Câu 23: Trong thiết bị điện phân, anot xảy ra?
A.Sự khử
B. Sự oxi hóa
C. Sự điện li
D. A và B đều đúng

Câu 24: Trong thiết bị điện phân, catot xảy ra quá trình
A.Sự khử
B. Sự oxi hóa
C. Sự điện li
D. A và B đều đúng

Câu 25: Cho dung dịch chứa các ion SO42-; Na+; K+; Cu2+; Cl-; NO3-. Các ion nào không bị điện phân
A. SO42-; Na+; K+; Cl-
B. Na+; K+; Cu2+; Cl-; NO3-.
C. K+; Cu2+-; NO3-.
D. SO42-; Na+; K+-; NO3-.

Câu 26: Khi điện phân dung dịch Na2SO4 và dung dịch HNO3 thì sản phẩm khí thu được là?
A. Khác nhau
B. Giống nhau
C. Không bị điện phân
D. Không thu được gì

Câu 27: Khi điện phân NaCl nóng chảy và điện phân dung dịch NaCl thì sản phẩm thu được là:
A. Khác nhau
B. Giống nhau
C. Không bị điện phân
D. Không thu được gì

Câu 28: Khi điện phân hỗn hợp Cu(NO3)2; AgNO3; HNO3 thì thứ tự xảy ra sự khử của những ion là?
A. Ag+; Cu2+; H+
B. Ag+; H+; Cu2+
C. Cu2+; Ag+; H+
D. Cu2+; H+; Ag+

Câu 29: Điện phân điện cực trơ, màng ngăn gồm dd gồm FeCl2; FeCl3; NaCl; Cu(NO3)2, thứ tự điện phân ở catot là?
A. Fe2+, Fe3+, Cu2+, H2O
B. Fe3+, Cu2+, Fe2+, H2O
C. Fe3+, Cu2+ H2O, Fe2+
D. Cu2+, Fe3+, Fe2+, H2O

Câu 30: Dung dịch X gồm các muối KCl, Cu(NO3)2, FeCl3, ZnCl2, khi điện phân dung dịch kim loại cuối cùng thoát ra ở catot, trước khi có khí thoát ra là?
A. Zn
B. Cu
C. Fe
D. K

Câu 31: Điện phân dung dịch Cu(NO3)2 thì nồng độ ion NO3- sau điện phân là?
A. Không xác định được
B. Tăng
C. Giảm
D. Không đổi

Câu 32: Khi điện phân dung dịch CuSO4, vai trò của nước là?
A. Chất oxi hóa
B. Chất khử
C. Môi trường
D. Không tham gia phản ứng

Câu 33: Điện phân dung dịch AgNO3 thì thu được?
A. Ag, O2, HNO3
B. Ag, H2, O2
C. Ag2O, HNO3, H2O
D. Ag2O, NO2, O2

Câu 34: Nguyên tắc chung để điều chế kim loại?
A Thực hiện quá trình cho nhận proton
B. Thực hiện quá trình khử các kim loại
C. Thực hiện quá trình oxi hóa các kim loại
D. Thực hiện quá trình khử các ion kim loại

Câu 35: Phương pháp điều chế kim loại
A. Thủy luyện
. Nhiệt luyện
C. Điện phân
D. Cả A,B,C

Câu 36: Phương pháp thủy luyện là phương pháp điều chế những kim loại hoạt động?
A. Mạnh
B. Trung bình, yếu
C. Yếu
D. Tất cả

Câu 37: Để khử những ion kim loại trong oxit ở nhiệt độ cao thì dùng chất khử?
A. C, CO2, H2O, Na
B. CO, H2, Al2O3, K
C. C, CO, H2, Al
D. Cả A, B, C

Câu 38: Cho hỗn hợp các chất ZnO, Al2O3, HgO tác dụng với H2 dư ở nhiệt độ phù hợp thì thu?
A. Mg, Zn, Hg
B. Zn, Al2O3
C. ZnO, Hg, Al
D. Zn, Al2O3, Hg

Câu 39: Cho hổn hợp MgO, Fe2O3, CuO tác dụng với CO dư ở nhiệt độ cao thì thu được?
A. Mg, Cu, Fe
B. MgO, Fe, CuO
C. MgO, Fe, Cu
D. Mg, Cu, FeO

Câu 40: Muốn điều chế các kim loại mạnh như kim loại kiềm, kiềm thổ thì dùng phương pháp?
A. Nhiệt luyện
B. Điện phân dung dịch
C. Thủy luyện
D. Điện phân nóng chảy

0580003015
17-01-2011, 03:40 PM
Cô ơi, làm xong up lên đây cô sửa giùm được không cô

hanhtht.longxuyen
17-01-2011, 04:01 PM
Em hãy làm, có gì cô sẽ chỉnh sửa lại và có giải nào hay, ta cùng chia sẻ !

0773080306
17-01-2011, 10:35 PM
1.C,2.A,3.A,4.D,5.B,6.C,7.A,8.A,9.C,10.D,11.C,12.C ,13.D,14.B,15.C,17.C,18.A,19.B,20.B,21.C,22.A,25.D ,26.A,27.A,28.B,30.B,31.B,32.C,34.D,35.D,36.B,37.C ,38.D,39.C,40.D đúng không cô ??

0770004016
18-01-2011, 01:20 PM
1.C,2.B,3.A,4.D,5.B,6.C,7.A,8.A,9.C,10.D,11.C,12.D ,13.D,14.B,15.C,17.C,18.A,19.B,20.B,21.B,22.A,25.D ,26.A,27.A,28.B,30.B,31.C,32.C,34.A,35.D,36.B,37.C ,38.D,39.C,40.E

Cô ơi sửa giùm em với! Có gì sai cô giảng cho em với nhé!

hanhtht.longxuyen
18-01-2011, 05:55 PM
@Nguyễn Ngọc Bình + Nguyễn Quân: rất vui khi các em có tinh thần tham gia. Cô sẽ post đáp án và cách giải vào tối nay nhé.
Sorry, I'm buzy now!

hanhtht.longxuyen
18-01-2011, 10:20 PM
1.C,2.A,3.A,4.D,5.B,6.C,7.A,8.A,9.C,10.D,11.C,12.C ,13.D,14.B,15.C,17.C,18.A,19.B,20.B,21.C,22.A,25.D ,26.A,27.A,28.B,30.B,31.B,32.C,34.D,35.D,36.B,37.C ,38.D,39.C,40.D đúng không cô ??

cô đã cho đáp án (phần chữ đỏ), em xem có gì chưa hiểu thì post lên nhé.
Thân chào em.

hanhtht.longxuyen
18-01-2011, 10:21 PM
1.C,2.B,3.A,4.D,5.B,6.C,7.A,8.A,9.C,10.D,11.C,12.D ,13.D,14.B,15.C,17.C,18.A,19.B,20.B,21.B,22.A,25.D ,26.A,27.A,28.B,30.B,31.C,32.C,34.A,35.D,36.B,37.C ,38.D,39.C,40.E

Cô ơi sửa giùm em với! Có gì sai cô giảng cho em với nhé!

Cô đã cho đáp án (phần chữ màu đỏ), em xem lại nhé.
Có gì chưa hiểu thì post lên